Στις συνεδρίες μου, συνοδεύω τους ανθρώπους στο ταξίδι της Αυτοβελτίωσης! 

Εγώ προτείνω την καθοδήγηση του ταξιδιού, εσύ είσαι αυτός ή που το πραγματοποιεί!